Количка
0 продукта
 
Полезни Връзки
 

Условия за ползване

1. Общи разпоредби

1.1. Тези Общи условия се прилагат при продажба на часовници от Темпус ООД, гр. София, ул. Пъстър свът 23А (“Продавач”), на физическо или юридическо лице (“Купувач”) (заедно наричани по-долу “Страните”).
1.2. Общите условия представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Продавача и Купувача по договор за продажба, сключен онлайн чрез някоя от Интернет страниците (уебсайтовете) на Продавача (“Интернет Страниците”). 

2. Сключване на договора за продажба

2.1. Договор за продажба онлайн чрез Интернет Страниците се сключва при изпълнение на следните стъпки:
 - след избор на стоките за закупуване Купувачът изразява съгласие с настоящите Общи условия чрез отбелязвания в съответните полета и натискане на съответните виртуални бутони, с което извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
 - потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Продавача, от който момент договорът за продажба между Страните се счита за сключен.
2.2. В случай на предоставяне на неверни данни от Купувача при сключване на договора за продажба Продавачът има право да отмени всички поръчки на Купувача за покупка на стоки от Продавача.
2.3. Страните могат в писмен договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, във фактура и/или стокова разписка, да уговарят помежду си и условия, различни от настоящите Общи условия. Тези условия имат действие само за конкретната продажба и заменят съответните положения по настоящите Общи условия.
2.4. Продавачът не гарантира наличността на предлаганите от него стоки, но е длъжен да уведомява всеки Купувач, който иска да направи поръчка, за съответните наличности на поръчваните стоки.

3. Предмет на договора за продажба

3.1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача правото на собственост върху стоките, обект на сключен договор за продажба между Страните, срещу цена, която Купувачът се задължава да му заплати.

4. Цена и начин на плащане

4.1. Продавачът установява цените на продаваните от него стоки и ги обозначава на подходящи места в Интернет Страниците. Указаната цена на отделните стоки е за 1 брой, с включен ДДС, и с включена цена на доставка.

4.2. Плащанията на стоки към Темпус ООД са неавансови и са съобразени с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите. Поръчаните продукти се заплащат на куриера при тяхната доставка – наложен платеж. Цената, която ще Ви бъде поискана, е само обявената към всеки продукт в сайта. Няма скрити допълнителни такси за транспорт, гаранция и други.
4.3. Плащането на цената се извършва по следните начини:
   • в брой с наложен платеж:

5. Права и задължения на Страните

5.1. Продавачът предава стоките на Купувача съгласно Общите условия и/или други индивидуални договорености.
5.2. В случай че Купувачът е дал своето съгласие, Продавача има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др.
5.3. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Интернет Страниците (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Продавача или на лицето, преотстъпило правото на ползване на Продавача, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
5.4. Купувачът е длъжен да изплати цената на стоките и разноските по доставката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия и/или други индивидуални договорености.
5.5. Купувачът е длъжен да получи стоките.
5.6. Купувачът потвърждава, че е запознат с всички необходими документи за стоките, включително технически спецификации, информационни листа за безопасност и други, и че е информиран за инструкциите за съхранение, употреба и работа със съответните стоки, описани в техническата документация на производителя или приложимите стандарти.

6. Предаване на стоките

6.1. Стоките се предават от Продавача на Купувача по един от следните начини:
   • чрез куриер.
6.2. Предаване на стоките чрез куриер се извършва само на територията на Република България. Купувачът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоките. Ако той не изпълни това свое задължение, стоките се връщат в Търговските обекти на Продавача, за което се уведомява Купувачът. В такъв случай Купувачът има възможност да получи стоките на място в Търговските обекти на Продавача, освен ако Страните са уговорили повторно предаване на стоките на Купувача за негова сметка чрез куриер.
6.3. Стоките се доставят до всяко населено място в България с помощта на куриерска служба Спиди АД. Доставките се извършват в рамките на 3 работни дни от получаване на поръчката.
6.4. Всички стоки, продадени и доставени от Продавача, остават собственост на Продавача до окончателното уреждане на всички финансови задължения на Купувача към Продавача.

7. Неизпълнение. Рекламации

7.1. При несъответствие на продаваните стоки с договора за продажба Купувачът има право да предяви рекламация.
7.2. Рекламации се приемат в писмен вид по e-mail или друг удобен за Купувача начин, като той посочва причините за предявената рекламация.
7.3. Купувач, имащ качеството “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите, който е закупил от Продавача стоки чрез системата за онлайн поръчки в Интернет Страниците, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стоки в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоките. В този случай Купувачът следва да изпрати съобщение до Продавача за отказа си и да върне стоките. Стоките трябва да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани, без да е нарушена целостта на опаковката им и да отговарят на вида, в който са получени от Купувача. Транспортните и други разходи, свързани с връщането на отказаните стоки, са изцяло за сметка на Купувача. До момента на обратното предаване на стоките от Купувача на Продавача рискът от случайното им погиване или повредждане се носи изцяло от Купувача. Продавачът е длъжен да възстанови на Купувача цената на закупените от него стоки не по-късно от 30 дни, считано от  датата, на която Купувачът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Правилата на настоящия член няма да се прилагат в случаите на поръчки на стоки, за които Продавачът предварително е обявил, че не държи в наличност и доставя само при специална поръчка от Купувач. 
7.4. Рекламации не се приемат, ако влошаването на качеството на закупени от Купувача стоки се дължи на неправилно товарене, транспорт, разтоварване от Купувача или неспазване на инструкциите за съхранение, употреба и работа със съответните стоки, описани в техническата документация на производителя или приложимите стандарти.
7.5. Продавачът няма да носи отговорност за закъснения поради причини извън контрола на Продавача (“Форс-мажор”), включително, без да се ограничава до: природни бедствия, терористични актове, войни, размирици, стачки, действия/бездействия на правителството или публичната администрация, недостиг на материали, ограничения в доставките, липса на транспортни съоръжения или всяко закъснение, дължащо се на производителите на предлаганите от Продавача стоки или на подизпълнители и доставчици на Продавача. В случай на форс-мажорни обстоятелства всички срокове за доставка следва да се удължат в съответствие с времетраенето на форсмажорното събитие, а ако то продължи повече от 30 дни, всяка от Страните ще има право да се откаже от договора за продажба.
7.6. Продавачът не носи отговорност за предоставената от производителите информация за стоките, както и за възможни разлики в цветовете на стоките, представени в Интернет Страниците, дължащи се на специфики във видеодисплеите на компютрите, на които се изобразяват стоките.
7.7. Продавачът може да публикува в Интернет Страниците връзки към други Интернет страници и ресурси и няма да носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези други Интернет страници и съдържащи се в тях материали.

8. Лични данни

8.1. С приемането на настоящите Общи условия Купувачът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Продавача и/или упълномощени от Продавача трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба и доставка на поръчани стоки, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

9. Други разпоредби

9.1. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на договора за продажба.
9.2. Нищожността на клауза от Общите условия или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора за продажба като цяло.
9.3. За всеки спор относно сключения договор за продажба и за всички въпроси, неуредени в Общите условия и/или в други писмени договорености между Страните, се прилага българското гражданско и търговско право. При непостигане на съгласие споровете се отнася за решаване пред компетентния български съд.
9.4. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Продавача, като същият се задължава да публикува съобщение за това в Интернет Страниците и да ги представи на видно място в Търговските си обекти. Отговорност на Купувача и други лица е да проверяват редовно Общите условия, за да са своевременно информирани. При всички случаи промените в Общите условия имат действие занапред и не засягат договори за продажба, сключени преди извършването на промените.


eXTReMe Tracker