Количка
0 продукта
 
Полезни Връзки
 

Поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Темпус ООД има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите си направят поръчка. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при извършване на заявки за покупка, заявяване, получаване или използване на предоставяните от Темпус  услуги.

Обработване на информация за Клиент

1.Темпус ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки и предоставянето на други услуги чрез tempusbg.com – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 

2.Във формата за извършване на заявки за покупка на стоки, попълвани от Клиента, Темпус Тайм ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
3. Ограниченията по точка 1 не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Темпус ООД има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.


Цели, за които може да се използва информацията

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Темпус ООД на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.
С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Темпус ООД на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.

Разкриване на информацията

Темпус ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  - е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;

  - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  - в други предвидени в закона случаи.

eXTReMe Tracker